کد ملک
عنوان
قیمت
استان
تاریخ ثبت
128644
۶۵۰٫میلیون
قم
1397/2/18
128643
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/18
128642
متری1700
قم
1397/2/16
128641
۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128640
متری1800
قم
1397/2/15
128639
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128638
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128637
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128636
قم
1397/2/15
128635
۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128634
520,000,000
قم
1397/2/15
128633
هرمتر2250000
قم
1397/2/15
128632
۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128631
متزی900هزار
قم
1397/2/15
128630
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128629
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128628
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128627
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128626
۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128625
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128624
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128623
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128622
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128621
۲۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128620
قم
1397/2/15
128619
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/15
128618
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/9
128617
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128616
۶۵۰میلیون
قم
1397/2/5
128615
۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128614
۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128613
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128612
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128611
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128610
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/5
128609
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/4
128608
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/4
128607
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/4
128606
توافقی
قم
1397/2/4
128605
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/4
128604
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128603
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128602
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128601
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128600
۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128599
۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128598
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128597
۳۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128596
متزی2300
قم
1397/2/1
128595
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1