کد ملک
عنوان
قیمت
استان
تاریخ ثبت
128594
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/2/1
128593
متری4میلیون
قم
1397/2/1
128592
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/19
128591
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/19
128590
قم
1397/1/19
128589
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/19
128588
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/19
128584
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/15
128583
۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/15
128582
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/15
128581
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/15
128580
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/15
128579
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1397/1/15
128578
۴۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/29
128577
قیمت۳۵۰
قم
1396/12/29
128576
۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/29
128575
متری۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/29
128574
متری۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/29
128561
225,000,000
قم
1396/12/26
128560
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/26
128559
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/26
128558
قم
1396/12/26
128557
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/26
128556
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/26
128555
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/26
128554
590میلیون
قم
1396/12/24
128553
360,000,000
قم
1396/12/24
128552
220,000,000
قم
1396/12/24
128551
450,000,000
قم
1396/12/24
128550
240,000,000
قم
1396/12/24
128549
450,000,000
قم
1396/12/24
128548
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/24
128547
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/24
128537
200,000,000
قم
1396/12/22
128536
4,420,000,000
قم
1396/12/22
128535
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/22
128534
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/22
128533
600میلیون
قم
1396/12/22
128532
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/22
128531
۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/22
128529
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128528
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128527
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128526
۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128525
۸۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128524
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128523
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128522
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128521
قیمت۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21
128520
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
قم
1396/12/21