زمین کلهری 168متر

املاک استان قم

زمین کلهری الیاسین بر 20متری نهضت باپروانه 7طبقه

تاریخ ثبت: 1396/12/21

قیمت: 2500000متری

شماره تماس: 09123109491