زمین کلهری

املاک استان قم

زمین 180 متری 3تا به بر کلهری با 9متر بر موقعیت عالی جنوبی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

قیمت: 1800000متری

شماره تماس: 09905879491