زمین 168متر الیاسن 14 با 7طبقه پروانه

املاک استان قم

زمین جنوبی بر 7متر الیاسین 14 کوچه 20متری با 7طبقه تراکم با 2تا منفی 7متربر

تاریخ ثبت: 1396/12/22

قیمت: 4,420,000,000

شماره تماس: 09123109491